Visie

Samen leven is een werkwoord. Door toenemende individualisering en polarisatie tussen ‘wij en zij’ dreigt steeds weer versnippering, sociale spanning en uitsluiting. Godsdiensten vormen vaak een deel van het probleem in plaats van de oplossing. De vrijzinnige opiniemakers willen de onderstroom versterken op weg naar een meer verbonden wereld. Een wereld, waar ieder mens telt. Waar ieder mens gelijkwaardig is en in essentie met ieder ander en met alles verbonden. Waar al het leven verbonden is en deel is van een allesomvattend, ondeelbaar geheel. Een wereld waar heel verschillende, anders denkende en gelovige en niet gelovige mensen, waar jong en oud verbonden zijn op waarden.

Mission statement

De vrijzinnige opiniemakers blazen het woord ‘solidariteit’ nieuw leven in. Niet door te polariseren, maar door begrip te kweken.

 

Missie

‘Solidariteit’ is een woord met betekenis in het nu en in de toekomst. De vrijzinnige opiniemakers vormen een onafhankelijk netwerk van nieuwsgierige mensen, die voortdurend op zoek zijn naar kansen voor een meer verbonden samenleving. Zij ontlenen hun standpunten aan gedeelde vrijzinnige waarden, zoals het besef dat wij deel uitmaken van een samenhangend, onderling afhankelijk web van alle bestaan; de intrinsieke waarde en waardigheid van ieder mens; het omarmen van pluriformiteit in de natuur en in de samenleving; gerechtigheid, gelijkheid en compassie in menselijke relaties. De vrijzinnige opiniemakers realiseren zich dat het bouwen aan een meer verbonden wereld, een kwestie van lange adem is. Van koppig water geven. Van trage vragen durven stellen en blijven stellen. En soms een stevig standpunt neer zetten. De vrijzinnige opiniemakers noteren de verhalen van mensen die in de praktijk verbindingen tot stand brengen, hun successen en tegenslagen. Zij trekken conclusies uit de  verhalen voor het benemen in het publieke domein. De verhalen en de conclusies brengen ze naar de media en naar sleutelpersonen in de samenleving. Zij willen beelden over de samenleving van morgen bij zoveel mogelijk mensen in beweging brengen.

Op dit moment vormen Wies Houweling, Hans Leeflang en Joost Roselaers de vrijzinnige opiniemakers.

 


De missie van Wies Houweling

Wies Houweling is voorvrouw van Vrijzinnigen Nederland, een organisatie die mensen wil verbinden en met elkaar in gesprek brengt over inspiratie en zingeving. Vrijzinnigen Nederland heeft 44 afdelingen in Nederland en vele vrienden en belangstellenden. Met elkaar vormen wij een netwerk van ‘vrijzinnige; mensen die zich betrokken voelen bij de maatschappij en een positieve bijdrage willen leveren aan een betere samenleving.

De uitgangspunten daarbij zijn: De uniekheid en eigenheid van ieder mens, de waardering van pluriformiteit,  het besef dat wij deel uitmaken van een samenhangend, onderling afhankelijk web van alle bestaan en een vrij en verantwoordelijk zoeken naar waarheid en zin.

Als theoloog schrijft zij verbindend, maar kan ook af en toe scherp uit de hoek komen. Niet om te kwetsen, maar om helderheid te scheppen.

 

De missie van Hans Leeflang

Hans Leeflang (1951) is stedenbouwkundige. Zijn hele werkzame leven staat in dienst van het publieke belang. De laatste jaren bij het Ministerie van Infrastructuur en (toen nog) Milieu. Hij woont met zijn familie in de Achterhoek en is bestuurslid van het Apostolisch Genootschap.

Het Apostolisch Genootschap is een plaats voor religieus – humanistische zingeving. Met andere apostolischen kiest Hans voor een leven in liefde. Apostolisch zijn is een gezindheid. Apostolischen willen waarden als compassie, solidariteit en duurzaamheid in de eerste plaats in eigen leven waarmaken, maar ook door geven aan anderen en aan volgende generaties.

Zowel binnen het genootschap, als in de Achterhoek ervaart Hans de waarde van de gemeenschap. Deze tijd vraagt van gemeenschappen meer dan ooit ruimte voor ieder individu en openheid naar de omgeving. Balanceren tussen ik en wij en tussen wij en zij. De toekomst vraagt om een ‘open mienskip’, om ‘Places of Hope’, zoals Leeuwarden, als culturele hoofdstad van Europa in 2018 als lonkend perspectief schetst.

 

De missie van Joost Röselaers

Joost Röselaers (38) is algemeen secretaris van de remonstranten, een vrijzinnige geloofsgemeenschap in Nederland met 5000 leden en 45 kerken. De pay-off van de remonstranten is ‘Geloof begint bij jou’.

Voor Remonstranten houdt dat in dat we jouw levenswijsheid en inzichten volstrekt serieus nemen. Ook hechten we aan voortschrijdend inzicht. Je zou dat geestelijke souplesse kunnen noemen. God laat zich niet vangen in woorden, kerken of geloofsbelijdenissen. Dat betekent dat elk spreken over God voorlopig is.

Neemt niet weg dat een gesprek over geloof de moeite waard is. Het is zelfs van het grootste belang. Zo voorkomen we dat we zelf blijven hangen in onze eigen aannames.